Blog
Felietony, wywiady, zapowiedzi, stylizacje. Na naszym blogu zapraszamy Cię za kulisy codziennego życia firmy Hultaj Polski. Przeczytaj i poznaj nas bliżej!
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danychosobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.hultajpolski.pl (zwanego dalej: „Sklepem”).

2.
Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest Marcin Wiśnios prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MAJTAJ.PL Marcin Wiśnios z siedzibą w Warszawie (04-113), ul. Łukowska 6 lok. 92, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 6641747836, REGON: 145881784, zwany dalej Hultajpolski.pl.

3.
Hultajpolski.pl dokłada szczególnej staranności do poszanowaniaprywatności Klientów odwiedzających Sklep.


§ 1 Jak zbieramy dane?

1.
Hultajpolski.pl zbiera informacje dotyczące osób fizycznychdokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ichdziałalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniudziałalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznychreprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjneniebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolnośćprawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarcząlub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

2.
Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
a) rejestracji konta w Sklepie;
b) składania zamówienia w Sklepie;
c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter).

3.
W przypadku rejestracji konta w Sklepie, Klient podaje:
a) adres e-mail;
b) dane adresowe:
a.
kod pocztowy i miejscowość;
b.
kraj (państwo);
c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
c) imię i nazwisko;
d) numer telefonu.

4.
Podczas rejestracji konta w Sklepie Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §4.

5.
W przypadku składania zamówienia w Sklepie, Klient podajenastępujące dane:
a) adres e-mail;

b) dane adresowe:
a.
kod pocztowy i miejscowość;
b.
kraj (państwo);
c.
ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

c) imię i nazwisko;
d) numer telefonu.

6.
W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jestdodatkowo poszerzony o:
a) firmę Przedsiębiorcy;
b) numer NIP.

7.
W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynieswój adres e-mail.

8.
Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcyInternetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

9.
Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tyminformacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lubinnych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie.


§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

1.
W przypadku dokonania rejestracji konta w Sklepie dane Klientówwykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.

2.
W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą byćprzekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującympodmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:
a) firmie kurierskiej;
b) Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.

3.
W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez systemtransferuj.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Krajowy IntegratorPłatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-808 Poznań, ul. Św. Marcin73/6), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SądRejonowy Poznań -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IXGospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357.

4.
Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznychi dostosowania Sklepu do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem.

5.
W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego(Newsletter) na jego adres e-mail Hultajpolski.pl będzie wysyłałwiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie.


§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

1.
Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są oneprzez Hultajpolski.pl na komputerze osoby odwiedzającej Sklep, jeżeliprzeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawieranazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagajądostosowywać oferowane przez Hultajpolski.pl produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep. Daje też możliwość opracowywania ogólnychstatystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie.

2. Hultajpolski.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lubwyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięciurządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnychinformacji poufnych z komputera Klientów.

b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowanialub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnychinformacji poufnych z komputera Klientów.

3. Hultajpolski.pl wykorzystuje Cookies własne w celu:
a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie i zapewnienia sesji Klientaw Sklepie (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdejpodstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;

b)
analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności dotworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze Strony InternetowejSklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4.
Hultajpolski.pl wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
a) popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowegofacebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

b) popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowegopinterest.com (administrator cookies zewnętrznego: Pinterest, Incz siedzibą w USA);

c)
zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics(administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

d) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy GoogleAdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

e) prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwemserwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administratorcookies zewnętrznego: B2B Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

5.
Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianegooprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoichprzeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączeniadostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystaniaz tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6.
Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnychprzeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
a) przeglądarka Internet Explorer;
b) przeglądarka Mozilla Firefox;
c) przeglądarka Chrome;
d) przeglądarka Safari;
e) przeglądarka Opera.

7.
Hultajpolski.pl może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numerprzydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep przez dostawcęusług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu.
W większości przypadków jest przypisywany komputerowidynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Hultajpolski.pl przy diagnozowaniu problemów technicznychz serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakichregionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treściSklepu.

8.
Sklep zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Hultajpolski.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.


§ 4 Dostęp do danych i zabezpieczenia

1.
Dane osobowe zbierane przez Hultajpolski.pl za pośrednictwemSklepu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).

2.
Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwemSklepu mają jedynie uprawnieni pracownicy Hultajpolski.pl.

3.
Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotomna podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jestw paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.

4.
Hultajpolski.pl zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ichmodyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowychmożliwe są po zalogowaniu do konta w Sklepie.

5.
Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Hultajpolski.pl może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie regulamin, a zachowanie danych jestniezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przezHultajpolski.pl roszczeń od danego Klienta.

6.
W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego Klient ma możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej.

7.
W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Sklep umożliwia wygenerowanienowego hasła. Hultajpolski.pl nie wysyła przypomnienia hasła. Hasłojest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowanianowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnympod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie. Nowe hasło zostanie automatyczniewysłane na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lubzapisany w ostatniej zmianie profilu konta.

8.
Hultajpolski.pl nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tymkorespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.


§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

1.
Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Hultajpolski.plpoinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

2.
Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: sklep@hultajpolski.pl

3.
Data ostatniej modyfikacji: 21.09.2015 r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl